Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach

W związku z zapowiedzią wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażoną wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych do udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

linia1

 

Celem głównym pilotażu jest sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej.


Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczania programowania:


• Opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i do informatyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych,
• Ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole,
• Wybór narzędzi, urządzeń, środowiska informatycznego lub środowisk informatycznych do nauczania programowania,
• Prowadzenie nauczania programowania na regularnych lekcjach zajęć komputerowych lub informatyki,
• Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z programowania w formie kółek programistycznych – współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
• Udział nauczycieli szkoły w różnych formach doskonalenia,
• Oferowanie zorganizowanych form wsparcia dla uczniów słabszych, w tym w szczególności z wykorzystaniem wsparcia rówieśniczego,
• Zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę,
• Formułowanie wniosków do przygotowywanej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej,
• Tworzenie listy problemów możliwych do rozwiązania przez uczniów ze wsparciem technologii na poszczególnych etapach edukacyjnych,
• Udostępnienie materiałów merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych w domenie publicznej do wykorzystania przez innych nauczycieli.


Kuratorzy Oświaty będą przyjmować zgłoszenia do udziału w pilotażu od nadzorowanych szkół od 13 maja 2016 r.


Harmonogram pilotażu 2016:


5 kwietnia powołanie wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji,
8 kwietnia pierwsze posiedzenie zespołu koordynatorów  ds. innowacji w edukacji,
do 6 maja spotkanie przedstawicieli MEN, MNiSW, MC i MIR w sprawie pilotażowego wdrożenia programowania do edukacji formalnej,
do 9 maja ogłoszenie w województwach o naborze szkół do pilotażu,
do 13 maja  spotkanie w MEN z wybranymi zewnętrznymi interesariuszami (organizacje pozarządowe, biznes IT) wprowadzenia nauczania programowania celem wypracowania ram współpracy,
do 20 maja nawiązanie współpracy przez koordynatorów na poziomie wojewódzkim z nauczycielami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, środowiskami programistycznymi, centrami nauki, bibliotekami itp.,
wg uzgodnień zorganizowanie wspólnego spotkania Rady ds. Informatyzacji Edukacji oraz wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji,
maj/czerwiec zorganizowanie wojewódzkich konferencji dotyczących wprowadzenia nauczania programowania do szkół – przedstawienie oferty dla szkół przez poszczególne podmioty współpracujące z wojewódzkimi koordynatorami ds. innowacji w edukacji,
do 30 czerwca uruchomienie platformy edukacyjnej dedykowanej nauczaniu programowania,
do 30 sierpnia ustalenie listy szkół w poszczególnych województwach gotowych do udziału w pilotażu,
listopad 2016  konferencja krajowa podsumowująca pierwszy etap pilotażu.

Pilotażowe wdrożenie programowania

Procedura Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rejestracji innowacji i eksperymentu pedagogicznego

Projekt nowej podstawy programowej

Formularz dla szkół publicznych (równolegle wypełniony Arkusz innowacji pedagogicznej i przesłany do kuratorium)

Formularz dla szkół niepublicznych

 

Źródło:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zgloszenia-do-udzialu-w-pilotazowym-wdrozeniu-nauczania-programowania.html

http://www.kuratorium.gda.pl/zaproszeniedyrektorwinauczycieliszkdoudziauwpilotaowymwdroeniuprogramowaniawedukacjiformalnejwoparciuoinnowacjepedagogicznewszkoach_p4487.html

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions