RADY PEDAGOGICZNE - OFERTA 2017/2018

 

Oferta rad pedagogicznych, przygotowana przez ODN w Słupsku powstała w oparciu o  wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018, a także szczegółową analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń. Uwzględnia ona również kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej prosimy nadsyłać najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem formy doskonalenia. 
 • Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać faksem: 59 84 23 567, bądź e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Formularz zgłoszenia na radę pedagogiczną:  do pobrania plik WORDikona word 
 • Rada pedagogiczna może trwać 2-4 godziny dydaktyczne i uzależnione jest to od tematu szkolenia i liczby uczestników.
 • Odpłatność: 120 zł za 1 godzinę dydaktyczną. 

 linia1

Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA

 1. Dziecko z rodziny dysfunkcjonalnej w przedszkolu i szkole.
 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
 3. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów (sztuka mediacji).
 4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Charakterystyka zjawiska, profilaktyka, edukacja.
 5. Efektywne lekcje wychowawcze.
 6. Zażywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież ? strategie zaradcze.
 7. Predyspozycje a umiejętności nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym .
 8. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych ? skuteczne metody działań wychowawczych w szkole.
 9. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami.
 10. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z uczniami.
 11. Psychologiczno-socjologiczne aspekty cyberprzemocy.
 12. Uzależnienia behawioralne a społeczne funkcjonowanie uczniów.
 13. Indywidualne style komunikowania podstawą pozytywnej komunikacji z młodzieżą.
 14. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie.
 15. Kształtowanie postaw ? przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 1. Matematyka na wesoło ? zabawy matematyczne. 
 2. Moje dziecko uczy się języka obcego ? najczęściej zadawane pytania.
 3. Nowa podstawa programowa - planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej na I etapie edukacyjnym.
 4. Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Prawa i obowiązki nauczyciela w przedszkolu.
 6. Realizacja nowej podstawy programowej w przedszkolu.
 7. Słuchanie muzyki klasycznej z dziećmi.
 8. Uczymy się czytać poprzez zabawę.
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 10. Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych na I etapie edukacyjnym.

WSPARCIE W ZAKRESIE EDUKACJI UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1. Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) ? w domu i w szkole.
 2. Doradztwo zawodowe w edukacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 4. Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej w szkołach.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
 6. Tworzenie interaktywnych aplikacji wspomagających edukację ucznia ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi.
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 8. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

KSZTAŁCENIE

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych ? planowanie pracy na lekcji i analiza efektywności.
 2. Ocenianie kształtujące w praktyce ? jak przeprowadzić lekcję? 
 3. Planowanie pracy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ramowych programów oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego.
 4. Wykorzystanie wyników badań i ewaluacji wewnętrznej bieżącej pracy szkoły.

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

 1. Jak nauczać uczniów uczenia się?
 2. Jak nie stracić motywacji do pracy ? stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
 3. Jak rozwijać potencjał ucznia wykorzystując kompetencje coachingowe nauczycieli.
 4. Języki obce a nauczanie indywidualne (one-on-one teaching).
 5. Kreatywność nauczyciela jako element skutecznego procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 6. Praca metodą projektową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii WebQuest.
 7. Praca z uczniem zdolnym na lekcji i poza klasą.
 8. Rola refleksji w pracy nauczyciela.
 9. Rozpoznawanie uzdolnień zawodowych ? jak pomóc uczniom w wyborze dalszej edukacji.
 10. Wstęp do neurodydaktyki ? rola mózgu w uczeniu.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

 1. Aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii - Praca metodą WebQuest.
 2. Interaktywne metody nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. 
 3. Jak zgodnie z prawem wykorzystywać bezpłatne zasoby Internetu w edukacji.
 4. Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych.
 5. Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych na tablicę, tablet, komputer.
 6. Tworzenie testów, sprawdzianów online .
 7. Wykorzystanie bezpłatnego pakietu narzędzi Google do tworzenia ankiet, publikacji  dokumentów online.

WSPARCIE DYREKTORA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

 1. Odpowiedzialność prawna ucznia i rodzica.
 2. Rada pedagogiczna jako zespół ? metody i formy współpracy.
 3. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży ze SPE.
 4. Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego.
 5. Języki mniejszości narodowych w szkołach. Uczeń obcojęzyczny.
 6. Google jako narzędzie usprawniające pracę szkoły (poczta, kalendarz, ankiety, udostępnianie dokumentów).
 7. Prawne aspekty organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole (dyscyplina, bhp).
 8. Statut szkoły ? co i jak znowelizować?
 9. Zarządzanie zespołem projektowym w szkole.

JAKOŚĆ W SZKOLE

 1. Analiza wyników egzaminów zawodowych ? wykorzystanie do doskonalenia pracy szkoły.
 2. Analiza efektywności kształcenia kompetencji kluczowych na lekcji.
 3. Diagnoza osiągnięć uczniów ? planowanie, organizacja, narzędzia, wykorzystanie do doskonalenia pracy na lekcji.
 4. Innowacje pedagogiczne sposobem na wszechstronny rozwój uczniów.
 5. Statystyka w mikroskali, czyli jak wykorzystać analizę wyników egzaminów do doskonalenia pracy z uczniem.
 6. Sposoby upowszechniania efektów (rezultatów, produktów) projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych z wykorzystaniem środków unijnych.
 7. Wykorzystanie wyników badań i ewaluacji wewnętrznej w bieżącej pracy szkoły ? poprawa warsztatu pracy nauczyciela. 
 8. Metody i narzędzia kreowania wizerunku szkoły i placówki. 

Odwiedza nas 299 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions