Konferencja naukowo-metodyczna

   „Niepełnosprawność intelektualna: edukacja - terapia - zdrowie”.

   W dniu 3 grudnia 2015 roku – Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (w 1992r), odbyła się konferencja naukowo – metodyczna pt. „Niepełnosprawność intelektualna: edukacja - terapia - zdrowie”. Jej celem było przybliżenie codzienności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz prezentacja doświadczeń zaproszonych specjalistów. Skierowana była do środowiska terapeutów, nauczycieli, specjalistów, rodziców, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych osób, dla których zdrowie, edukacja i terapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna jest sprawa bardzo ważną.

     Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku. W skład Komitetu Naukowego weszli: prof. zw. Irina Surina, prof. zw. Mirosław Patalon, dr hab. Ryszard Kozłowski - prof. AP, dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler - prof. AP,  dr hab. Marcin S. Wlazło – prof. US, dr Danuta Apanel, dr Grażyna Durka,   dr Jolanta Maciąg, dr Ewa Murawska, dr Sebastian A. Zdończyk.                                                                                        

     Uroczystego otwarcia dokonał prorektor ds. nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski . Obrady pierwszej, teoretycznej części konferencji prowadził dr Sebastian Zdończyk. Po przywitaniu uczestnicy spotkania obejrzeli bardzo film reżyserii Tomasza Kelera i Kamila Wysockiego pt. „Zobacz we mnie człowieka” przedstawiający dwie historie, dwóch nastoletnich bohaterów. Jeden wiedzie normalne życie nastolatka, drugi codziennie mierzy się ze swoją niepełnosprawnością. Twórcy filmu ukazali dzień z życia obu bohaterów, zwykłe codzienne czynności, radości i smutki, które nabierają nowego znaczenia w kontekście fizycznej ułomności jednego z nich. W zamyśle autorów film ma być przyczynkiem do prowadzenia dyskusji o postrzeganiu środowiska osób niepełnosprawnych przez młodych ludzi. W ramach części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów prowadzonych przez:

- dr Grażynę Durka nt.„Stereotypy i uprzedzenia a postrzeganie osób niepełnosprawnych”,

- dr Danutę Apanel nt. „Działalność  wydawnicza, edukacyjna i opiekuńcza Stowarzyszenia  Przyjaciół  Integracji”,

- dr Sebastiana A. Zdończyk nt. „Zdrowie psychoseksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie”,

- dr Ewę Murawską „Warunki kształtowania się tożsamości osób niepełnosprawnych w perspektywie wymagań współczesnego świata a zadania pedagoga specjalnego”

- mgr Paulinę Trzaskuś nt. „Regulacje prawne stosowane wobec osób niepełnosprawnych”.

- mgr Władysławę Hanuszewicz nt. „Edukacja włączająca a postawy nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnością - projekt doskonalenia nauczycieli SMOK”,

- mgr Aleksandrę Rynkiewicz nt. „Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – szanse

i zagrożenia w terapii i edukacji”,

- mgr Małgorzatę Czerwińską, mgr Iwonę Boruszkowską, mgr Małgorzatę Hajko nt. „Specyfika pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku,

- dr Jolantę Maciąg nt. „Dylematy i perspektywy edukacji inkluzyjnej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”  

- mgr Klaudię Żelechowską – Durka nt. „Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych na

podstawie projektu "Pozytywnie aktywni" we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób

niepełnosprawnych "Wiatraczek".

     W drugiej części konferencji uczestnicy mogli wybierać spośród pięciu - indywidualną ścieżkę tematyczną, dostosowaną do swych oczekiwań. Warsztaty metodyczne prowadzili:

- mgr Agata Andrzejczuk nt.”Terapeutyczne aspekty działań parateatralnych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną”,

- mgr Tomasz Dobrowolski nt. „Muzykoterapia w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”,

- mgr Mariola Rynkiewicz nt. „Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”

- mgr Władysława Hanuszewicz nt. „Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,

- mgr Bogumiła Godszling, mgr Katarzyna Iwanik-Syrek nt.”Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu”.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać zagadnienia związane z:

- postrzeganiem osób niepełnosprawnych,

- zdrowiem psychoseksualnym,

- warunkami kształtowania tożsamości we współczesnej rzeczywistości,

- regulacjami prawnymi,

- działalnością ngo na rzecz niepełnosprawnych,

- możliwościami doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie własnych postaw wobec

   niepełnosprawności,

- kształcenia specjalnego w placówkach specjalistycznych,

- problemami terapeutycznymi przy całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka

- edukacją inkluzyjną.

Ponadto w czasie przerw mogli zapoznać się z osiągnięciami placówki kształcenia specjalnego oglądając towarzysząca konferencji wystawę fotograficzną pt. „60 lat tradycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza polskiego w Damnicy”

     Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli, terapeutów, rodziców i studentów, którzy licznie uczestniczyli zarówno podczas obrad sesji plenarnej, jak i warsztatów metodycznych. Jak się okazało było to największe doroczne spotkanie nauczycieli kształcenia specjalnego w regionie – wzięło w nim udział ponad 150 osób z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego reprezentujących ponad 80 szkół i placówek oświatowych. Ewaluacja wykazała, że istnieje ogromne zainteresowanie poruszana tematyką i konieczna wręcz jest kontynuacja tego typu spotkań teoretyczno – metodycznych.

     Zamykając obrady dr Sebastian Zdończyk podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaprosił na kolejną konferencję - za rok.

                   dr Sebastian Zdończyk – AP w Słupsku

mgr Władysława Hanuszewicz – ODN w Słupsku

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions