Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

            

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

 

   Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zmienił się również indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Programy opracowane w poprzednich latach straciły swoją ważność. Nowe IPET-y należało przygotować do końca września 2017 r.

   W procedurze opracowywania dokumentu znacznie zwiększono udział rodziców/opiekunów dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, która to, obok zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jest podstawą do opracowania IPET-u, a następnie jego ewaluacji. Rodzice/opiekunowie – bez żadnego wniosku z ich strony - mają prawo otrzymać kopię zarówno wielospecjalistycznej oceny, jak

i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

   Obowiązkiem dyrektora szkoły/placówki jest pisemne zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o terminie spotkania Zespołu, który opracowuje wielospecjalistyczną ocenę

i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Ważnym też jest poinformowanie wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, że mają obowiązek nieujawniania informacji mogących naruszyć dobra osobiste dziecka czy któregokolwiek z uczestników Na wniosek dyrektora w spotkaniu Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, natomiast na wniosek rodziców udział w nim może wziąć np. lekarz, psycholog, terapeuta, rehabilitant, logopeda. Jeżeli w IPET zawarte zostaną formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to rodzice/opiekunowie powinni udzielić pisemnej zgody na ich realizację.

Przytoczone wyżej rozporządzenie określa co należy ująć w IPET:

- zakres dostosowań wymogów edukacyjnych, w szczególności poprzez zastosowanie

   odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

- zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów (tu warto wskazać, odpowiednio

uzasadniając – zakres wsparcia nauczyciela specjalisty/ asystenta/pomocy nauczyciela –

   podać wymiar godzinowy, zakres podejmowanych wobec dziecka działań),

- zajęcia rewalidacyjne (dla uczniów z niepełnosprawnością), socjoterapeutyczne (dla

   uczniów z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym) i resocjalizacyjne (dla uczniów

   niedostosowanych społecznie),

- formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- działania wspierające rodziców/opiekunów ucznia, zakres współpracy z rodzicami/

   opiekunami i innymi podmiotami (np. poradniami psychologiczno - pedagogicznymi),

- wykorzystanie technologii informacyjnych, w szczególności dla uczniów z trudnościami

   w komunikowaniu się (w zależności od potrzeb),

- realizację indywidualnych zajęć edukacyjnej w formie indywidualnej lub w małej grupie

   (w zależności od potrzeb),

- wykorzystanie alternatywnych i wspomaganych form komunikacji,

- rodzaj i sposób dostosowania warunków kształcenia (w zależności od potrzeb).

Jeżeli Zespół w IPET nie ujmie (z różnych powodów) realizacji wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i jeżeli – zdaniem rodziców/opiekunów – czas pracy osoby wspomagającej jest zbyt krótki, dostosowanie niewystarczające, to zawsze warto złożyć na piśmie do dyrektora wniosek o pisemne uzasadnienie dla braku realizacji zajęć, braku nauczyciela wspomagającego na kilku lekcjach w tygodniu czy dla braku dostosowań.

                                                                                                                           Władysława Hanuszewicz

                                                                        

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions